ช้อปออนไลน์ ได้คุ้มมากขึ้น เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคาร TMB และธนาคารธนชาต

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63

รายละเอียดโปรโมชั่น : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3.5%


ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป                       รับเครดิตเงินคืน / สิทธิ์

2,000 – 4,999 บาท                           50 บาท

5,000 – 9,999 บาท                              150 บาท

10,000 บาทขึ้นไป                                350 บาท

หมายเหตุ-จำกัด 3 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลัก / ร้านค้าออนไลน์ / ธนาคาร ตลอดรายการ

บัตรเครดิต TMB

ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการเพื่อรับสิทธิ์  พิมพ์ TMBFO ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต  TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่  4806026

บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย

ลงทะเบียน SMS  ก่อนทำรายการเพื่อรับสิทธิ์  พิมพ์ TBFO ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต  16 หลักสุดท้ายส่งมาที่  4712066 (3บาท/ครั้งตลอดรายการ)


เงื่อนไขรวมธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต

•สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต TMB บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท

•เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB หรือ บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่ ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ โดยจากัด 3 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลัก / ร้านค้าออนไลน์ / ธนาคาร ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 15 เม.ย. 63 –30 มิ.ย. 63

•ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนามาคานวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนามาคานวณรวมกัน โดยธนาคารจะทาการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด

•กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทาการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทาการลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะทาการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด

•ธนาคารฯ จะนายอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคานวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง

•ธนาคารฯ จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 2 รอบบัญชี (ภายใน 60 วัน สาหรับบัตรเครดิตธนชาต) ถัดจากวัน สิ้นสุดแต่ละรอบรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้ อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ภายใน ระยะเวลาที่ กาหนด และได้รับข้ อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้ อยแล้ วโปรดเก็บข้ อความตอบรับไว้ เพื่ อเป็นหลักฐาน อ้างอิง และต้ องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดใช้ จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนามาคานวณนั้น จะต้ องถูกบันทึกลงระบบธนาคารฯ ก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง

•รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้ อื่ นได้

•ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้ อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วม รายการเพื่อการตรวจสอบ

•ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง

•กรณีมีข้ อพิพาทให้ถือคาตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด

•ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ ตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร

•สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 (สาหรับบัตรเครดิต TMB) หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 (สาหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย)

ค้นหา

{{localeTagLabel(tag)}}

แท็กแนะนำ

#{{localeTagLabel(tag)}}
ค้นหา
{{localeTagLabel(tag)}}
แท็กแนะนำ
filter กรองเฟอร์นิเจอร์
search
sort เรียงตามลำดับ
search
Loading...
{{totalProductCount | number:0}} รายการ
{{productContent.size | number:0}} รายการ

จาก SB designsquare

จาก {{productContent.totalElements}} แบรนด์

{{totalProductCount | number:0}} รายการ
{{productContent.size | number:0}} รายการ

จาก SB designsquare

จาก {{productContent.totalElements}} แบรนด์

hot prices

hot price & onTop

ประหยัดไป {{product.pricelists.discountNumber}}%   {{product.pricelists.normalPrice | number:0}} ฿

{{product.pricelists.specialPrice | number:0}} ฿

star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
{{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}

ประหยัดไป {{product.pricelists.discountNumber}}%

{{product.pricelists.normalPrice | number:0}} ฿

{{product.pricelists.specialPrice | number:0}} ฿

star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
{{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
Loading...